Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:304). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket upphävdes 2017-02-01 genom SFS 2016:1332


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


3 §

  Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor. Tullverket får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela föreskrifter om hur denna åklagarverksamhet ska utövas.

Tullverket ska även bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott. Lag (2008:334)

10 §

  I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av det allmänna ombudet. Förordning (2016:304)

14 §

  Tullverket får meddela föreskrifter om
   1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap. brottsbalken,
   2. uniformer och annan personlig utrustning för Tullverkets personal, och
   3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.
Förordning (2012:151)

15 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Tullverket:

21 § 3-5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling. Förordning (2016:304)