Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1899). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 §

  Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska tillämpas även på
   1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
   2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,
   3. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
   4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
   5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden, och
   6. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Förordning (2018:1899)

6 a §

  Om bistånd med indrivning har begärts i en annan stat av en fordran som lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter är tillämplig på, och Skatteverket vill ta upp frågan om huruvida det bör vidtas en åtgärd i den andra staten som motsvarar någon åtgärd som avses i den lagen, ska Kronofogdemyndigheten inhämta verkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första stycket. Förordning (2011:1552)

9 §

  När Skatteverket har tagit emot en underrättelse från Bolagsverket om kallelse på borgenärer enligt 5 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer, 20 kap. 26 §, 23 kap. 22 § eller 24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 21 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska verket informera Kronofogdemyndigheten om detta, om bolaget eller föreningen är gäldenär hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2018:763)

10 §

  Skatteverket får i den utsträckning det behövs för att tillvarata borgenärens rätt på grund av en fordran som verket gör gällande i en konkurs
   1. ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader som konkursboet kan bli skyldigt att betala när boet väcker talan vid domstol eller träder in som part i en rättegång,
   2. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan tillfogas konkursboets motpart om konkursboet beviljas kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd,
   3. ställa säkerhet i form av borgen eller ta på sig betalningsansvar för kostnader som konkursboet kan bli skyldigt att betala på grund av andra åtgärder som boet avser att vidta,
   4. betala förskott eller på annat sätt ta på sig betalningsansvar för förrättningskostnader som kan uppkomma i samband med konkursboets begäran om verkställighet.
Förordning (2011:1552)