Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:66). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:538


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


3 §

  Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass, gymnasieskola, gymnasiesärskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som avses i 2 § och som dessutom har rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer. Förordning (2010:66)

10 §

  Statsbidrag lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 5-9 §§ har tagits emot i följande verksamheter och utbildningar som anordnas av det allmänna:
   - förskola,
   - fritidshem,
   - pedagogisk omsorg,
   - förskoleklass,
   - grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller sameskola, eller
   - gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Förordning (2009:385)

11 §

  Statsbidrag lämnas även för barn och ungdomar som har tagits emot i en enskild förskola, i ett enskilt fritidshem, i enskild pedagogisk omsorg, i utbildning motsvarande förskoleklass som bedrivs av enskild, av en internationell skola eller av en annan fristående skola, om
   1. barnet eller eleven ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet eller utbildning enligt 5-9 §§, och
   2. huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag för den aktuella verksamheten eller utbildningen enligt bestämmelserna i skollagen (1985:1100).
Förordning (2009:385)