Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

20 av 28 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1900). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-18


1 §

  Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration.

Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs i denna förordning eller i någon annan författning uppgifter avseende bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, resegarantier, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet och auktorisation av tolkar och översättare.

Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital. Förordning (2018:1341)

3 §

  Myndigheten ska föra talan för det allmänna
   1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet med vad som anges i miljöbalken,
   2. mot beslut som avses i
   - 19 kap. 22 § jordabalken,
   - 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
   - 4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt
   - 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2010:1870)

4 §

  Myndigheten ska besluta om ersättning enligt
   1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
   2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket,
   3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,
   4. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.,
   5. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m., och
   6. lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställelsekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos myndigheten. Förordning (2016:419)

5 §

  Myndigheten ska ansvara för
   1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,
   2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestämmelser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa andra ärenden som rör stiftelser,
   3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att göra det,
   4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,
   5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet
      a) värdera och redovisa detta innehav,
      b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
      c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser,
   6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som kan vara förenade med bidragen,
   7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört,
   8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkringsgivaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och
   9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken
      a) värdera och redovisa detta innehav, och
      b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser. Förordning (2017:1097)

6 a §

  Har upphävts genom förordning (2014:123)

7 §

  Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla
   1. ekonomiska, juridiska och administrativa tjänster,
   2. fordringsbevakning,
   3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och
   4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhantering.

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning, inklusive redovisning och andra administrativa tjänster, för myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla tjänster enligt andra stycket för andra organisationer. Förordning (2014:123)

7 a §

  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt
   1. Fideikommissnämnden,
   2. Statens skaderegleringsnämnd,
   3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
   4. Statens överklagandenämnd,
   5. Arvsfondsdelegationen,
   6. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
   7. Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, och
   8. Alkoholsortimentsnämnden.

Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
   1. Kärnavfallsfonden,
   2. Nämnden mot diskriminering, och
   3. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet. Förordning (2018:1341)

8 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:181)

8 a §

  Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informations-teknik gäller ansvaret den offentliga förvaltningen. I uppgiften ingår att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtal som myndigheten har upphandlat.

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndigheternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området informationsteknik ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. Förordning (2016:1144)

8 b §

  Myndigheten ska som behörig myndighet fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.
Förordning (2016:181)

8 c §

  Myndigheten ska som nationell kontaktpunkt fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen). Myndigheten ska även fullgöra den kontrolluppgift som Sverige som medlemsstat har enligt artikel 24.1 i EUPP-förordningen. Förordning (2017:152)

8 d §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.
Förordning (2018:1535)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2016:971)

11 §

  Ny beteckning 7 a § genom förordning (2014:123)

12 §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om
   1. långsiktig placeringsinriktning,
   2. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med kapitalförvaltningen, och
   3. andra strategiska frågor. Förordning (2011:496)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2016:971)

19 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:1260)

20 §

  Myndighetens verksamhet enligt 4 och 7 §§, 7 a § andra stycket och 8 a § ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
Förordning (2016:971)

21 §

  Myndighetens beslut enligt 5 § 6 får inte överklagas.
Förordning (2011:120)