Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

28 av 70 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:250). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion upphävdes 2017-11-01 genom SFS 2017:868


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.
Förordning (2008:1346)

3 §

  Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om
   1. trafikföreskrifter,
   2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
   3. regional tillväxt,
   4. infrastrukturplanering,
   5. hållbar samhällsplanering och boende,
   6. energi och klimat,
   7. kulturmiljö,
   8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
   9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
   10. lantbruk och landsbygd,
   11. fiske,
   12. folkhälsa,
   13. jämställdhet, och
   14. integration.
Förordning (2010:215)

4 §

  Länsstyrelsens uppgifter omfattar också
   1. de allmänna valen,
   2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar, och
   3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken. Förordning (2008:1346)

5 §

  Länsstyrelsen ska
   1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,
   2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta,
   3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,
   4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
   5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering,
   6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,
   7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,
   8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och
   9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Förordning (2017:222)

5 a §

  Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Länsstyrelsen ska särskilt
   1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
   2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
   3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
   4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2013:815)

6 §

  Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.
   1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga om rennäring m.m.
   2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.
   3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är förvaltande och attesterande myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
   4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är ansvariga för kontroller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete.
   5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga om Barentssamarbetet.
   6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till Sametinget enligt sametingslagen (1992:1433).
   7. Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
   8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är ansvariga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:92 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
   9. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Norrbottens län prövar frågor om auktorisation och godkännande samt utövar tillsyn enligt lagen (2010:1933 ) om auktorisation av delgivningsföretag.
   10. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).
   11. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län ska göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken.
   12. Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella delgivningsfrågor samt mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd med delgivning i Sverige på utländsk begäran.
   13. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är behöriga myndigheter enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 3.
Förordning (2017:250)

7 §

  För vissa län finns särskilda bestämmelser.
   1. I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att samverkansorgan kan bildas i länen med vissa uppgifter som annars är länsstyrelsens.
   2. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att landsting som avses i lagen övertar ansvaret för vissa uppgifter som annars är länsstyrelsens.
   3. I län med landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorgan ska länsstyrelsen medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I övriga län ska länsstyrelsen samordna genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med den förordningen.
   4. I lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län finns bestämmelser om att länsstyrelsen under viss tid fullgör uppgifter som annars är Skogsstyrelsens. Vid Länsstyrelsen i Gotlands län ska det finnas sakkunniga för skogsfrågor. Innan länsstyrelsen beslutar om sådana anställningar ska länsstyrelsen samråda med Skogsstyrelsen. Förordning (2010:1754)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1346)

15 §

  För en sådan miljöprövningsdelegation som avses i 16 §, vattenmyndighet som avses i 22-30 §§, kampsportsdelegation som avses i 38-40 §§ och viltförvaltningsdelegation som avses i 40 a § ska det för organisationen och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut.
Förordning (2011:1238)

16 §

  Inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska det finnas en miljöprövningsdelegation vars uppgifter framgår av förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer. Förordning (2011:1238)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1238)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1238)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1238)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1238)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1238)

40 a §

  Inom varje länsstyrelse ska det finnas en viltförvaltningsdelegation, vars uppgifter framgår av förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.
Förordning (2009:1475)

44 §

  Vid länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om jämställdhet. Förordning (2008:1346)

45 §

  En länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i beredningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp eller avgöra ett ärende som den senare länsstyrelsens anställda är förhindrade att avgöra på grund av jäv eller av andra synnerliga skäl.
Förordning (2008:1346)

46 §

  Det finns särskilda föreskrifter om skyldighet för anställda vid Trafikverkets region, Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen att på begäran, som föredragande eller på något annat sätt, delta i handläggningen av en del ärenden.
Förordning (2010:158)

52 §

  Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Förordning (2015:1060)

54 §

  Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen ska särskilt
   1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer,
   2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
   3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,
   4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,
   5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
   6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, samt
   7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås.
Förordning (2008:1346)

62 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1365)

63 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1365)

64 §

  Länsstyrelserna ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Om det i länet finns organ med uppgift att svara för frågor om regional tillväxt, ska bevakningen ske i samverkan med dessa organ.

I bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov ingår att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vidare ingår att bedöma om tillgången till tjänsterna på en ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning att samhällets behov inte längre tillgodoses.
Förordning (2008:284)

65 §

  Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Förordning (2008:1262)

66 §

  Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller inkomster enligt
   1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539),
   2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter,
   3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och
   4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).
Förordning (2014:1086)

67 §

  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndigheter, kommuner och landsting inom ett län. Samma sak gäller när en länsstyrelse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län.
Förordning (2011:1497)

68 §

  Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län får ta ut avgifter för de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter enligt 6 § 11.

Länsstyrelserna får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1497)