Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:420). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om ersättning för personskada eller annan skada.

Myndigheten ska pröva ärenden som beslutats av Kammarkollegiet enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Förordning (2016:420)

3 §

  Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Ledamöterna ska vara jurister med erfarenhet som domare.

Vice ordförande utses av regeringen för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför med tre ledamöter.
Förordning (2015:286)

5 §

  Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsverksamhet.

Sakkunniga hos nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

Ersättning till sakkunniga beslutas av regeringen.
Förordning (2016:420)

7 §

  Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid nämnden, tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska
   1. den som söker ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och
   2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen. Förordning (2016:420)

Whoops, looks like something went wrong.