Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

9 av 14 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1058). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår att
   1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv,
   2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och
   3. ge underlag för omprövning och effektivisering.
Förordning (2013:198)

1 a §

  Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att
   1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
   2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, och
   3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.
Förordning (2013:198)

1 b §

  Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Förordning (2019:1058)

1 c §

  Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Förordning (2016:1087)

2 §

  Myndigheten ska
   1. lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och
   2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd.
Förordning (2013:198)

4 §

  Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
Förordning (2008:1261)

8 a §

  Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1152)

9 §

  Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198)

10 §

  Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning.
Förordning (2011:1152)