Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:34). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och en sammanslutning av statliga arbetsgivare och sådana icke-statliga arbetsgivare som avses i 2 §. Myndigheten ansvarar för att som arbetsgivarorganisation utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Myndigheten ska utföra förhandlingsarbete för sina medlemmar och företräda dem i arbetstvister.

Myndigheten får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer överens med villkoren för statligt anställda.

Myndigheten ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning som arbetsgivare på det statliga området behöver.
Detsamma gäller de icke-statliga arbetsgivare som myndigheten företräder. Förordning (2013:34)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1034)

17 a §

  Myndigheten får ta ut avgifter enligt 4 § första stycket 1-8 avgiftsförordningen (1992:191) även om villkoren i paragrafens andra stycke inte är uppfyllda.

Bestämmelsen i 7 § avgiftsförordningen om samrådsskyldighet ska inte tillämpas när det gäller myndighetens medlemsavgifter.

Myndigheten får reglera ett överskott av medlemsavgifterna genom återbetalningar till medlemmarna året efter avgiftsåret trots det som anges i 25 a § avgiftsförordningen.
Förordning (2011:1153)