Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1025). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


9 §

  Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att
   1. besluta i fråga om anmälningar som inte ska prövas av nämnden,
   2. besluta i fråga om anmälningar som har gjorts av någon som inte är behörig, eller
   3. utföra sådana uppgifter för nämnden som inte följer av 1 §.
Förordning (2008:1441)

16 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1025)