Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1137). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Statens tjänstepensionsverk ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

Myndigheten har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas. Förordning (2010:561)

2 §

  Myndigheten ska
   1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar,
   2. svara för matrikelföring av dem som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser,
   3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
   4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas och
   5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.
Förordning (2018:1137)

2 a §

  Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa statistik avseende de statsanställdas utgående förmåner inom myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska omfatta kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stödkompetens. Den individbaserade statistik som ingår i statistikrapporten ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordning (2018:1137)

3 §

  Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde utföra uppdragsverksamhet åt en statlig myndighet.

Myndigheten får även utföra uppdragsverksamhet åt någon annan än en statlig myndighet om den som uppdraget avser har en nära anknytning till statlig verksamhet och de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensions-bestämmelserna utgör eller liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Förordning (2018:1137)

10 a §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Avgifterna ska bestämmas med det ekonomiska mål som regeringen uppställt för verksamheten. Förordning (2018:1137)

Whoops, looks like something went wrong.