Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1042). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


3 §

  Nämnden ska bestå av minst sju ledamöter. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna.

Av ledamöterna ska en vara ordförande och minst en vara vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2017:1042)

5 §

  Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2013:1001)

9 §

  Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock besluta om muntlig handläggning av ett ärende.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 §§ inte behöver föredras. Förordning (2013:1001)

10 §

  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2013:1001)