Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:244). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd upphävdes 2012-10-01 genom SFS 2012:546


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att
   1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som nämnden utfärdat,
   2. bevaka att kreditförsörjningen, vid ny- och ombyggnad samt vid förvärv av bostäder, stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
   3. i stödärenden enligt förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
      a) överlägga med kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för stöd,
      b) för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag,
   4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av de åtgärder som har genomförts,
   5. redovisa beslutade bidrag för kommunala hyresgarantier,
   6. biträda Regeringskansliet i nationella och internationella frågor inom bostadsmarknadsområdet,
   7. utbyta kunskap och erfarenheter med aktörer, både på nationell och internationell nivå, inom myndighetens verksamhetsområde, och
   8. bidra till ökad kunskap om frågor som har betydelse för myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2011:244)