Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1028). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen upphävdes 2009-03-15 genom SFS 2009:93


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


5 §

  Myndigheten ska samverka med
   1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
   2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,
   3. Sveriges riksbank i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet,
   4. Sveriges riksbank och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, och
   5. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Förordning (2008:1028)

Whoops, looks like something went wrong.