Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1103). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Myndigheten ska
   1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det gäller behovet av statlig krigsförsäkring,
   2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar,
   3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkringsavtal,
   4. årligen senast den 1 mars lämna verksamhetsberättelse till regeringen för det senast avslutade kalenderåret, och
   5. årligen senast den 1 mars lämna budgetunderlag till regeringen för kommande kalenderår. Förordning (2016:1103)

6 §

  Ledamöter och ersättare utses av regeringen efter förslag av nämnden. En av ledamötena ska utses till ordförande och en till vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Nämndens förslag ska beakta jämn könsfördelning och ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2016:1103)

11 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning, och

24 § om myndighetschef.
Förordning (2016:1103)

12 §

  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Förordning (2016:1103)

13 §

  Myndighetens beslut i försäkringsärenden får enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. inte överklagas. Myndighetens beslut i andra ärenden överklagas hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden. Förordning (2016:1103)

Whoops, looks like something went wrong.