Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

6 av 16 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:926). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd upphävdes 2009-12-01 genom SFS 2009:969


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  Nämnden ska särskilt
   1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,
   2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd,
   3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,
   4. kontrollera efterlevnaden av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och därvid särskilt fortlöpande granska användningen av sökbegrepp, förstöring av uppgifter och rapportering,
   5. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används, och
   6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal. Förordning (2008:926)

2 a §

  Nämnden ska fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926)

9 a §

  Inom nämnden finns ett särskilt beslutsorgan, Signalspaningskontrolldelegationen, som har till uppgift att fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaningskontrolldelegationen består av ordförande, vice ordförande och högst tre övriga ledamöter. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning finns i 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926)

9 b §

  Signalspaningskontrolldelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2008:926)

9 c §

  Nämnden ansvarar inför regeringen för att Signalspaningskontrolldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Förordning (2008:926)

10 §

  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden ska sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden ska dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det.

Signalspaningskontrolldelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:926)