Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

3 av 13 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:135). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


3 §

  Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Övriga ledamöter utses efter förslag av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation. Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner föreslår vardera två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare. Förordning (2020:135)

4 a §

  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1098)

7 §

  I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder
   1. när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
   2. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,
   3. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivarföreningen KFO, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Förordning (2020:135)