Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

9 av 19 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2042). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande förordning. Förordning (2008:927)

2 a §

  Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven i fråga om kryptologi.
Förordning (2015:379)

3 a §

  Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Förordning (2015:379)

3 b §

  Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Förordning (2015:379)

3 c §

  Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.
Förordning (2015:379)

3 d §

  Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Förordning (2015:379)

8 a §

  Vid Försvarets radioanstalt finns ett integritetsskyddsråd med de uppgifter som följer av 11 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Förordning (2008:927)

8 b §

  Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter.
Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:927)

11 §

  Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3, 3 a och 3 d §§ samt för drift av personalmatsal. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om avgifternas storlek. Förordning (2018:2042)