Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:411). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. I 28 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vilka beslut som får överklagas till nämnden. Förordning (2011:557)

3 §

  I 27 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om nämndens sammansättning. Förordning (2011:557)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2013:30)

5 §

  Statens skolinspektion upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.
Förordning (2013:30)

6 §

  Nämnden är beslutsför när ordföranden eller en vice ordförande, och minst två andra ledamöter är närvarande.
Förordning (2019:411)

7 §

  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller en vice ordförande får avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2019:411)

8 §

  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att den som utför handläggande uppgifter enligt 5 § får fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller avgöra ärenden som är av administrativ art. Förordning (2013:30)

9 §

  Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras. Förordning (2013:30)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2013:30)

11 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
   - 5 § om delegering,
   - 15 och 16 §§ om beslutförhet,
   - 20 § om föredragning, och
   - 24 § om ställföreträdare.
Förordning (2013:30)

Whoops, looks like something went wrong.