Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1337). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys upphävdes 2010-04-01 genom SFS 2010:186


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Institutet ska
   1. utveckla metoder för prognoser, planering, konsekvensbedömningar och samhällsekonomiska analyser inom transportområdet,
   2. samordna riksomfattande undersökningar av transporter och övriga kommunikationer,
   3. göra regelbundna beskrivningar av nuläge och prognoser över utveckling av transporter och övriga kommunikationer,
   4. samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet,
   5. ansvara för samordningen av Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens långsiktiga infrastrukturplanering,
   6. följa och analysera den internationella utvecklingen inom transportområdet, och
   7. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1337)

2 a §

  Institutet ska årligen till regeringen redovisa
   1. en uppföljning av de transportpolitiska målen i en rapport upprättad i samverkan med Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen senast första veckan i maj, och
   2. beräkningar av trafikens externa effekter i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Förordning (2008:1337)

9 §

  Begränsningen i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på institutet när det gäller offentlig inköps- och resurssamordning. Förordning (2008:1337)