Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1263). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. Institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås genom att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.

I institutets uppgifter ingår att
   1. bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning,
   2. tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,
   3. samverka med universitet och högskolor som bedriver näraliggande forskning och utbildning.

Institutet får medverka i internationellt samarbete på områden som hör till dess uppgifter.
Förordning (2011:554)

2 §

  Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter och andra uppdragsgivare. Institutet får ta ut avgifter för uppdragen, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

Institutet får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Förordning (2012:13)

6 §

  Institutet får anställa forskare som professorer inom områdena för institutets verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen. Förordning (2016:1263)

7 §

  Behörig att anställas som professor är den som har vetenskaplig skicklighet. I fråga om bedömningsgrunder vid anställning som professor gäller 4 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i tillämpliga delar.
Förordning (2010:1358)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1358)