Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

14 av 17 paragrafer (82 %) har ändrats i förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1174). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:743


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i landet med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.
Åklagarmyndigheten ansvarar även för den svenska åklagarverksamheten vid Eurojust.

Åklagarmyndigheten ska ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehandling enligt artikel 19 i rådets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.
Förordning (2012:472)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2013:244)

6 §

  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en åklagarkammare fattas efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalvården. Åklagarmyndigheten ska även i övrigt samråda med Polismyndigheten och, i förekommande fall, Säkerhetspolisen inför viktigare förändringar i verksamheten som kan komma att påverka polisverksamheten.
Förordning (2014:1174)

7 §

  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2009:1607)

8 §

  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas en tjänsteförslagsnämnd som består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande.
För varje annan ledamot än ordföranden ska det finnas en ersättare.

Nämnden ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice överåklagare samt anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2010:73)

9 §

  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2009:1607)

10 §

  Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i tjänsteförslagsnämnden och deras ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1607)

11 §

  Riksåklagaren är myndighetschef. Ställföreträdande chef är vice riksåklagaren. Förordning (2009:1607)

12 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2009:1607)

13 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2009:1607)

14 §

  Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.
rättegångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).
Förordning (2009:1607)

15 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.
Förordning (2009:1607)

16 §

  Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:1607)

17 §

  Ny beteckning 15 § genom förordning (2009:1607)

Whoops, looks like something went wrong.