Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

13 av 21 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1309). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:744


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som avses i denna förordning.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet, såsom att följa och analysera utvecklingen och rättstillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder.
Förordning (2013:243)

2 §

  Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.
   1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551).
   2. Mål som avser 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken.
   3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
   4. Mål som avser lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
   5. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.
   6. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hänsyn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från Åklagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket 1-5 och som 2 eller 4 § förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare är tillämplig på, eller mål som rör brott av anställda inom Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock vid Åklagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndig-het där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren. Förordning (2014:1175)

3 §

  Ekobrottsmyndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk brottslighet. I detta ingår att lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, till kommuner, näringsliv och organisationer och till allmänheten. Förordning (2013:243)

4 §

  Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i landet.

Ekobrottsmyndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Förordning (2014:1309)

5 §

  Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.
Förordning (2013:243)

5 a §

  Ny beteckning 5 § genom förordning (2013:243)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2013:243)

7 §

  Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till förfogande för polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen deltar i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska i samråd bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna. Förordning (2014:1175)

12 §

  Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2009:1560)

16 §

  Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas ett råd, Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, som ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner. Förordning (2008:119)

17 §

  Rådet ska
   - främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU- relaterade medel,
   - följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen,
   - vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte,
   - analysera och utvärdera insatserna på området.
Förordning (2008:119)

17 a §

  Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år till regeringen lämna en rapport avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska också redovisas hur rådets arbete utvecklats samt hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre därefter kommande åren.

Om det i tiden mellan rådets rapporter framkommer uppgifter som direkt bör komma till regeringens kännedom ska detta rapporteras särskilt. Förordning (2008:119)

18 §

  I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för honom eller henne.
Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på området. Förordning (2014:1175)