Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:334). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


2 §

  Myndigheten ska särskilt ansvara för
   1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
   2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar,
   3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
   4. rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,
   5. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
   6. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
   7. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda,
   8. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
   9. utvecklingsarbete, forskning och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten, och
   10. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Förordning (2020:334)

3 §

  Myndigheten får utföra uppdrag inom sitt ansvarsområde om verksamheten i övrigt medger det. Förordning (2013:802)

3 a §

  Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet som avses i 2 § 4 och 6 och 3 §. I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott föreskrivs att Rättsmedicinalverket ska ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om intyget har utfärdats av en sådan läkare som avses i 2 § första stycket den lagen.

Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna från dem. Förordning (2017:331)

5 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2020:334)

10 §

  Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om krav på särskild läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om förfarandet vid sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över undersökningen.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:164)