Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:402). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om
   1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år,
   2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om
      a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
      b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
      c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
      d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbalken,
      e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken,
      f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje stycket brottsbalken,
      g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
      h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
      i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken,
      j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket brottsbalken,
      k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
      l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
   3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.
Lag (2010:402)