Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1026). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  I denna förordning finns det bestämmelser om avskiljande av studenter från högskoleutbildning inom ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Bestämmelser om avskiljande av studenter och om att en för högskolan gemensam nämnd ska pröva frågor om avskiljande finns i 4 kap. högskolelagen. Förordning (2013:18)

14 §

  Bestämmelserna i 32-34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§.
Förordning (2018:1026)

20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande enligt 12 och 13 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1026)