Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:547). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut
   1. inom universitetens och högskolornas område,
   2. inom yrkeshögskolan, och
   3. om kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
Förordning (2015:547)

3 §

  Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 1 och 2 ska nämnden bestå av åtta ledamöter.

Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska nämnden bestå av tio ledamöter. Förordning (2015:547)

4 §

  Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Regeringen utser vice ordföranden.

Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden när någon annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare ska vara jurist. Ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska, utöver vad som anges i första och andra styckena, minst två av ledamöterna ha särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen. För dessa ledamöter ska det finnas minst en ersättare.
Förordning (2015:547)

5 §

  Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:722)

6 §

  Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 1 och 2 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist och minst en som har särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen, är närvarande. Förordning (2015:547)