Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

24 av 41 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1070). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska
   1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,
   2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,
   3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara,
   4. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,
   5. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar,
   6. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, och
   7. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning. Förordning (2018:1518)

2 §

  Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen. Förordning (2019:1070)

5 §

  Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskap och för civilt försvar tillhandahålls. Myndigheten ska dessutom genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i dess utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskap och för civilt försvar.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder och stödsystem för räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls. Förordning (2018:1518)

6 §

  Myndigheten ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret.

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet. Förordning (2018:1518)

7 §

  Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att
   1. samordna åtgärder,
   2. samordna information till allmänhet och media,
   3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och
   4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap. Förordning (2018:1518)

8 §

  Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internationella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Myndigheten ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer. Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myndigheten. Myndigheten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella insatser inom civil konflikthantering.
Förordning (2014:1555)

9 §

  Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som Sverige har och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut
   1. begära bistånd som rör räddningstjänst,
   2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten, eller
   3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten.

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kustbevakningen som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för beslutet. Förordning (2014:1555)

9 a §

  Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde ingå en internationell överenskommelse
   1. med en utländsk myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU-organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget,
   2. med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en sådan internationell insats som avses i 8 och 9 §§ och som myndigheten deltar i, och
   3. med anledning av behov som är direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås av myndigheten om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 1 ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) underrättas. Förordning (2018:1518)

10 §

  Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna. Förordning (2018:1518)

11 a §

  Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför arbetet med att sammanställa rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhets- polisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika nivåer och områden i samhället.
Förordning (2019:1070)

11 b §

  Myndigheten ska ansvara för att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Myndigheten ska
   1. agera skyndsamt vid it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i det arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade,
   2. återrapportera till berörda aktörer i samband med att en it-incident har rapporterats,
   3. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet, och
   4. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa. Förordning (2015:1065)

13 §

  Myndigheten ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten och verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna och jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas vid utbildnings- och övningsverksamhet enligt 5 § samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser enligt 7 och 8 §§. Förordning (2018:1518)

14 §

  Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 § första stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands. Myndigheten ska i det sammanhanget särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers åtgärder, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser. Förordning (2009:611)

14 a §

  Myndigheten ska upprätthålla en beredskap för att besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget.

Myndigheten får, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om insatser med Svenska nationella ambulansflyget endast under förutsättning att dessa finansieras av någon annan än myndigheten och att nödvändiga resurser inte finns att tillgå på annat sätt. Innan myndigheten beslutar om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.
Förordning (2014:1555)

15 §

  Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom krisberedskapsområdet och civilt försvar.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering. Förordning (2018:1518)

17 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:160)

17 a §

  Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna. Förordning (2009:611)

17 b §

  Myndigheten ska vara behörig myndighet för frågor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker och ska ansvara för rapportering till Europeiska gemenskapens kommission enligt artikel 15 i direktivet. Förordning (2009:957)

18 a §

  Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2011:482)

18 b §

  Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.
Förordning (2018:1518)

18 c §

  Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt i Sverige enligt Unescos mellanstatliga oceanografiska kommissions tsunamiprogram (Tsunami National Contact). Myndigheten ska samordna sitt arbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
Förordning (2018:1518)

18 d §

  Myndigheten ska utöva tillsyn över och kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB uppfylls. Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen där det utförda tillsyns- och kontrollarbetet redovisas. Förordning (2018:1518)

26 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och tilläggstjänster som avser det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).

Regeringen beslutar om avgifternas storlek när det gäller grundabonnemang för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap enligt bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Myndigheten beslutar om övriga avgifters storlek.
Förordning (2015:1065)

27 §

  Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och regioner. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.
Förordning (2019:1070)