Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

4 av 23 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1833). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i inteckningsbrevsregistret. Förordning (2018:301)

3 §

  Inteckningsbrevsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att användas
   1. för registrering av företagsinteckningar och inteckningsbrevshavare enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,
   2. som underlag för beslut som får meddelas enligt lagen om inteckningsbrevsregister, och
   3. som underlag för underrättelser om innehållet i företagsinteckningsregistret till inteckningsbrevshavare och dem som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare av företagsinteckningsbrev.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.
Förordning (2018:301)

11 §

  Om en registrerad inteckningsbrevshavare byter namn eller företagsnamn, får Bolagsverket efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret. Förordning (2018:1833)

23 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1037)