Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

10 av 13 paragrafer (77 %) har ändrats i förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1506). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).
Förordning (2018:1497)

2 §

  Utbildningen syftar till att studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) ska
   1. avlägga en sådan examen som avses i högskolelagen och som kan ges efter en högskoleutbildning som motsvarar den utländska utbildningen,
   2. kunna få behörighet enligt föreskrifter inom det aktuella yrkesområdet att i Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för, eller
   3. få kunskaper för att i Sverige utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för. Förordning (2018:1497)

3 §

  I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100), förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet eller förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.
Förordning (2018:1497)

4 §

   Träder i kraft 2022-01-01
För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
   - 7 kap. 5-6, 24, 25 och 28-31 §§ högskoleförordningen (1993:100),
   - 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmelserna om behörighet i högskoleförordningen,
   - 4 kap. 3-6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om behörighet i högskoleförordningen.

För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen ska den sökande dock, utöver vad som anges i 5 § i denna förordning, uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 3 § första stycket 1-4 förordningen för Försvarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna förordning. Förordning (2018:1506)

4 a §

  När det gäller särskild behörighet gäller bestämmelserna i 5 § i stället för
   - 7 kap. 8-11 § högskoleförordningen (1993:100),
   - 5 kap. 2 a-2 d §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet, och
   - 4 kap. 4, 6 a-6 c §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. Förordning (2018:1506)

5 §

  Behörig till utbildning enligt denna förordning är den som
   1. har avslutat en sådan utländsk utbildning som avses i 2 §,
   2. uppfyller de krav som högskolan med stöd av andra stycket kan ha ställt upp eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller

på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
   3. har kunskaper och färdigheter av sådan beskaffenhet och omfattning att syftet med utbildningen enligt 2 § 1, 2 eller 3 kan uppnås inom ramen för denna.

Högskolan får meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2018:1497)

6 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande bestämmelser om urval ska inte tillämpas:
   - 7 kap 12 § andra stycket, 13-19, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100),
   - 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmelserna om urval i högskoleförordningen, och
   - 4 kap. 5 och 6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om urval i högskoleförordningen.

I stället ska följande urvalsgrunder användas:
   1. betyg
   2. resultat från högskoleprovet enligt 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
   3. tidigare utbildning,
   4. andra särskilda prov än högskoleprovet,
   5. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och
   6. andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Högskolan får, med den inskränkning som kan följa av 5 kap. 2 e § förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet, meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt 7 kap. 12 a § högskoleförordningen. Förordning (2018:1506)

8 §

  Den sammanlagda omfattningen av utbildningen får vara högst 120 högskolepoäng för varje student.

Utöver den omfattning som anges i första stycket får utbildningen omfatta högst 30 högskolepoäng i antingen svenska eller engelska eller sammanlagt i båda språken. Denna ytterligare utbildning får bara anordnas för studenter som behöver ytterligare utbildning i språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen trots att studenten uppfyller krav på
   1. kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk för behörighet till utbildning enligt denna förordning, om den ytterligare utbildningen avser svenska, eller
   2. kunskaper i engelska för behörighet till utbildning enligt denna förordning, om den ytterligare utbildningen avser engelska.

Utbildningen ska planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Förordning (2018:1497)

9 §

  Om en students utländska utbildning som avses i 2 § omfattar ett självständigt arbete (examensarbete) får antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete som krävs för en examen som avses i högskolelagen (1992:1434) understigas vid utbildning enligt denna förordning. Förordning (2018:1497)

10 §

  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.
Förordning (2018:1497)

Whoops, looks like something went wrong.