Förordning (2008:1280) om val till Sametinget

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2008:1280) om val till Sametinget sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:568). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


6 §

  Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. avgifter vid beställning av valsedlar utöver det antal som registrerade partier, grupper eller sammanslutningar ska få utan kostnad,
   2. papperskvalitet för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på valsedlarna,
   3. utformningen av kuvert och omslag,
   4. blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckningar, och
   5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av länsstyrelsen.

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska ha storleken 105×148 millimeter och utformas enligt vad som framgår nedan. Den får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.

Valsedlar som avses i 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1433)

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
   1. ålder,
   2. yrke eller titel,
   3. adress,
   4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
   1. valsedelns framsida:
      a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3, 4 och 5: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
      c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
      d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
      e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
      f) avstånd mellan 4 och 5: 7,6 millimeter,
   2. valsedelns baksida:
      a) vänster samt höger sidmarginal till 6 och 7: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 6: 11 millimeter,
      c) avstånd mellan 6 och 7: 7,6 millimeter.

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 123×155 millimeter och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av röstkort och ytterkuvert för brevröster

Ytterkuvert för brevröster ska ha storleken 155×220 millimeter och vara utformade enligt följande:

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/ Förordning (2019:568)

Whoops, looks like something went wrong.