Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

4 av 25 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:138). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


11 §

  Har upphävts genom förordning (2011:168)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2011:168)

19 §

  Av de övriga ledamöterna i nämnden utses
   1. en efter förslag av Arbetsgivarverket,
   2. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
   3. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
   4. en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
   5. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation,
   6. en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen,
   7. en bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige,
   8. en efter förslag av Funktionsrätt Sverige, och
   9. en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
Förordning (2020:138)

22 §

  I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Funktionsrätt Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Förordning (2020:138)