Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

13 av 15 paragrafer (87 %) har ändrats i förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1566). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera
   1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och
   2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2018:1566)

1 a §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 10 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403) i fråga om 2 och 3 §§, 6 § första stycket, 7 och 10-12 §§,
   - 8 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 och 3 §§, 8 § första stycket och 9-12 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2015:297)

1 b §

  Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).
Förordning (2015:297)

2 §

  Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2015:297)

3 §

  Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgasledningen. Förordning (2015:297)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2015:297)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2015:297)

7 §

  Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297)

8 §

  Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277)

9 §

  Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde.
Förordning (2015:297)

10 §

  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i kilowattimmar undre värmevärde.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten.
Förordning (2015:297)

12 §

  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277)

13 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1039)