Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

10 av 32 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:611). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer upphävdes 2021-01-01 genom SFS 2020:1083


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges för investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2011:344)

2 §

  Med delegationen avses i denna förordning den delegation för hållbara städer som regeringen har tillsatt och som kallas Delegationen för hållbara städer. Förordning (2011:344)

5 §

  Stöd får endast ges för en eller flera åtgärder som var för sig eller sammantaget bidrar till att främja hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser. Stöd får ges för
   1. åtgärder som avser genomförande av förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling eller informationsinsatser, och
   2. investeringsåtgärder som avser projekt som redan har fått stöd enligt denna förordning, om åtgärderna är av särskilt innovativ art eller på något annat sätt särskilt bidrar till att skapa sådana stadsmiljöer som anges i 3 §.
Förordning (2011:344)

6 §

  Stöd får inte ges till en åtgärd som
   1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
   2. avser löpande underhåll,
   3. ändå skulle ha genomförts inom ramen för sökandens normala verksamhet,
   4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats eller i det fall sökanden är ett företag, innan en ansökan om stöd enligt denna förordning har lämnats in,
   5. är lönsam på kort sikt, eller
   6. utförs av någon som inte är godkänd för F-skatt eller inte har ett intyg eller en annan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

Stöd till företag enligt denna förordning ska ges med de begränsningar som följer av avsnitt 4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). Förordning (2011:1471)

7 §

  En åtgärd som fått stöd ska vara avslutad och ha slutrapporterats
   1. senast den 31 december 2014, om beslutet om stöd har fattats före den 1 januari 2011, och
   2. senast den 31 december 2016, om beslutet om stöd har fattats efter den 1 januari 2011. Förordning (2011:344)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2016:611)

15 §

  Den fördjupade prövningen innebär en avvägning mot andra konkurrerande ansökningar. Delegationen ska vid prövningen ta hänsyn till
   1. åtgärdernas effekt på energianvändning, på nationella miljökvalitetsmål och på social och ekonomisk hållbarhet,
   2. möjligheterna att med åtgärderna skapa bra förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik,
   3. vilken organisation och andra förutsättningar som finns för att genomföra åtgärderna och sprida information och erfarenheter om dem, och
   4. andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att uppfylla syftet med stödet. Förordning (2011:344)

18 §

  Vid beräkningen av stödets storlek ska den stödberättigande kostnaden beräknas som
   1. investeringskostnaden minskad med
      a) den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla tillämpliga bestämmelser och byggregler, och
      b) annat offentligt finansieringsstöd som har getts för samma åtgärd, och
   2. den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling och informationsinsatser för hållbar stadsutveckling.
Förordning (2011:344)

20 §

  Delegationen ska avsluta sina prövningar av ansökningar om stöd senast den 31 december 2012. Förordning (2011:344)

31 §

  Efter den 31 december 2010 ska det som sägs om delegationen i 25-28 och 30 §§ i stället gälla Boverket.

Boverket ska till och med den 31 december 2012 hålla delegationen informerad i frågor som rör rapportering, tillsyn och återkrav enligt 25-28 och 30 §§ samt samråda med delegationen i dessa frågor. Förordning (2011:344)