Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:15). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15)

2 §

  Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning (2018:15)

3 §

  Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15)

4 §

  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15)

5 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15)

6 §

  Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15)

7 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2018:15)

8 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2018:15)

9 §

  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2018:15)

Whoops, looks like something went wrong.