Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

10 av 12 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:674). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:1290


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Boverket får lämna statlig kreditgaranti (förvärvsgaranti) till kreditgivare för lån till förvärv av bostad enligt denna förordning. Förordning (2012:551)

2 §

  Med kreditgivare avses i denna förordning
   1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
   2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet,
   3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige genom filial, samt
   4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med förvärvsgaranti. Förordning (2017:674)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:246)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:246)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2011:245)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2011:246)

9 §

  Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket. Förordning (2012:551)

10 §

  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:551)

11 §

  Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:551)

12 §

  För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:246)

Whoops, looks like something went wrong.