Badvattenförordning (2008:218)

6 av 22 paragrafer (27 %) har ändrats i badvattenförordning (2008:218) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2111). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 12 § andra stycket miljöbalken i fråga om 4-7, 12, 13 och 22 §§,
   - 5 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 8-11, 19, 21 och 22 §§,
   - 9 kap. 12 § första stycket miljöbalken i fråga om 14-18 och 22 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2111)

2 §

  Med vattenmyndighet avses i denna förordning detsamma som i 5 kap. 14 § miljöbalken.

Med ytvattenförekomst avses i denna förordning detsamma som i 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2018:2111)

11 §

  Om ett badvattens kvalitet försämras av en oväntad situation som inverkar negativt på badandes hälsa eller sannolikt kan få en sådan inverkan, ska kommunen se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga eller hindra en sådan negativ inverkan och för att förebygga ytterligare försämringar av badvattnets kvalitet.

Kommunen ska samråda med vattenmyndigheten i de frågor som omfattas av en vattenmyndighets skyldigheter enligt 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2018:2111)

20 §

  Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra det informationslämnande och den rapportering till Europeiska kommissionen som följer av artiklarna 3.9 och 13.1-13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2011:637)

21 §

  Kommunerna ska ge Havs- och vattenmyndigheten det underlag som myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 20 §. Förordning (2011:637)

22 §

  Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,
   2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,
   3. badvattenprofiler enligt 5 §,
   4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,
   5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,
   6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§,
   7. avrådan från bad enligt 17 och 18 §§, och
   8. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §.
Förordning (2012:258)

Whoops, looks like something went wrong.