Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1548). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-06


3 §

  Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som
   1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,
   3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas,
   4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen, eller
   5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat. Lag (2009:1548)