Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


3 §

  Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som
   1. har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller har ansökt om ett sådant tillstånd och ansökan ännu inte har avgjorts slutligt,
   2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,
   3. har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft och som inte kan verkställas,
   4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen,
   5. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
   6. är familjemedlem till en EES-medborgare eller till en medborgare i Schweiz,
   7. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-blåkort) enligt 6 a kap. utlänningslagen, eller
   8. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för att tjänstgöra som praktikant inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-tillstånd) enligt 6 b kap. utlänningslagen. Lag (2019:1210)

6 §

  Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning eller för forskning vid rörlighet för längre vistelse, ska gästforskaren och forskningshuvudmannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta emot gästforskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Lag (2019:1210)

7 §

  Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om
   1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och den finansiering som behövs för att genomföra projektet,
   2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte,
   3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan gästforskaren och forskningshuvudmannen, och
   4. planerade vistelser i andra EU-stater för att utföra forskning. Lag (2019:1210)