Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

12 av 17 paragrafer (71 %) har ändrats i lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1086). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2015:757


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Med förskola avses i denna lag förskola enligt skollagen (2010:800). Med förskola jämställs i denna lag pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och sådan omsorg som enligt 25 kap. 5 § skollagen erbjuds i stället för förskola. Lag (2010:871)

3 §

  En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett men inte tre år under förutsättning att barnet
   1. är folkbokfört i kommunen, och
   2. inte har en plats i förskola som avser heltid.

Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med anledning av barnets födelse enligt 12 kap.
socialförsäkringsbalken har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och 34 §§ i nämnda kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn. Lag (2010:1301)

5 §

  Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav får
   1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken,
   2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
   3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
   4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,
   5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,
   6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,
   7. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,
   8. äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller
   9. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersättningar som anges i första stycket 1-9.
Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make. Lag (2010:1300)

6 §

  Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den eller de vårdnadshavare som har fått bidraget, inte längre ska lämnas får kommunen tidigast åter börja lämna vårdnadsbidrag för samma barn från och med den fjärde kalendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämnades. Detta gäller dock inte om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas av anledning som avses i 5 §. Lag (2011:1086)

8 §

  En kommun som har beslutat att införa vårdnadsbidrag får lämna detta både som helt vårdnadsbidrag och som reducerat vårdnadsbidrag.

Helt vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som inte har plats i förskola. Reducerat vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som har plats på deltid i förskola. Lag (2010:871)

9 §

  Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till 3 000 kronor per kalendermånad.

Reducerat vårdnadsbidrag får bestämmas till en eller flera nivåer där nivån på bidraget svarar mot ett visst antal timmar i förskola.

Helt respektive reducerat vårdnadsbidrag får differentieras när vårdnadsbidrag lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Lag (2010:871)

11 §

  Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket. Lag (2010:1323)

12 §

  Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge den återbetalningsskyldighet som avses i 11 § första eller andra stycket. Motsvarande gäller för Försäkringskassan när Försäkringskassan har beslutat om återkrav enligt 11 § tredje stycket. Lag (2009:551)

14 §

  Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt skollagen (2010:800). Lag (2010:871)

15 §

  Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om sådana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1, 3-6 och 9, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.
Lag (2010:207)

16 §

  Har upphävts genom lag (2010:207)

17 §

  Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag ska var sjätte månad lämna ut personuppgifter till Statistiska centralbyrån i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver. Lag (2009:551)

Whoops, looks like something went wrong.