Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1303). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om assistansersättning.
Lag (2010:1303)

2 §

  För varje kommun beräknas en standardkostnad för
   1. insatser enligt 9 § 2-8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   2. bostad med särskild service för vuxna, och
   3. den ersättning varje kommun betalar till Försäkringskassan enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken.

Om en person har beviljats både insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans och insatsen bostad med särskild service för vuxna, ska endast sistnämnda insats ingå i beräkningen.

Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kostnad för de insatser och den ersättning som anges i första stycket. Lag (2010:1303)