Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

9 av 19 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:92). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 §

  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:92)

8 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar och uppgifter som styrelsen i ett enskilt fall beslutar.

Tillförlitligheten av uppgifterna om betalande medlemmar enligt 5 § 7 ska intygas av organisationens revisor.
Förordning (2014:92)

11 §

  Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta hänsyn till antalet medlemmar och till verksamhetens omfattning.
Hänsyn ska dessutom tas till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.
Förordning (2014:92)

12 §

  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. Förordning (2010:1736)

13 §

  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m.
har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:92)

14 §

  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av redovisningen. Förordning (2014:92)

15 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2014:92)

17 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis.
Förordning (2014:92)

18 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:92)