Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:726). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


1 §

  Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726)

2 §

  Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att
   1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, eller
   2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman.
Förordning (2012:726)

3 §

  Vetenskapsrådet får meddela föreskrifter om storleken på de belopp som en gästforskare minst ska ha tillgång till för
   1. sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige, och
   2. sin återresa. Förordning (2012:726)