Patientdataförordning (2008:360)

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i patientdataförordning (2008:360) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1069). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-29


4 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2008:1061)

5 §

  Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan kryptering som regionerna ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2019:1069)

6 §

  Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket och 8 a § patientdatalagen (2008:355) prövas av Datainspektionen efter att ha hört Socialstyrelsen.
Förordning (2018:1502)