Patientdataförordning (2008:360)

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i patientdataförordning (2008:360) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1125). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, meddela föreskrifter
   1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,
   2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,
   3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,
   4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen. Förordning (2020:1125)

3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Förordning (2020:1125)

4 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2008:1061)

5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan kryptering som regionerna ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2020:1125)

6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket och 8 a § patientdatalagen (2008:355) prövas av Integritetsskyddsmyndigheten efter att ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:1125)