Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

26 av 27 paragrafer (96 %) har ändrats i förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Inspektionen för vård och omsorg prövar frågor om tillstånd att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor. Inspektionen beslutar också om de villkor som i det enskilda fallet ska gälla för sådan verksamhet.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över verksamhet som anges i första stycket. Inspektionen får, efter inbjudan av en leverantör i ett tredjeland, genomföra inspektioner och kontroller i en verksamhet som bedrivs av en leverantör i ett tredjeland.

Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Europeiska kommissionen eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom EES lämna information till kommissionen eller den begärande myndigheten om resultaten av den tillsyn, inspektion och kontroll som avses i andra stycket. Förordning (2017:225)

3 §

  Läkemedelsverket beslutar om tillstånd till att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor samt import av vävnadsprodukter. Läkemedelsverket beslutar också om de villkor som i det enskilda fallet ska gälla för sådan verksamhet.

Läkemedelsverket utövar tillsyn över verksamhet som anges i första stycket. Läkemedelsverket får, efter inbjudan av en leverantör i ett tredjeland, genomföra inspektioner och kontroller i en verksamhet som bedrivs av en leverantör i ett tredjeland.

Läkemedelsverket ska på begäran av Europeiska kommissionen eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom EES lämna information till kommissionen eller den begärande myndigheten om resultaten av den tillsyn, inspektion och kontroll som avses i andra stycket. Förordning (2017:225)

3 a §

  Läkemedelsverket är den behöriga myndighet för mänskliga vävnader och celler som avses i kapitel II avsnitt 5.3.1 a i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG. Förordning (2019:210)

4 §

  Ansökan om tillstånd till att bedriva en vävnadsinrättning enligt 9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla uppgifter om
      1. vävnadsinrättningens namn och adress,
      2. ändamålet med vävnadsinrättningen,
   3. den verksamhet eller de verksamheter som vävnadsinrättningen ska innefatta,
      4. vilken omfattning verksamheten vid vävnadsinrättningen avses få,
   5. namnet på den som enligt 13 § i lagen ska svara för verksamheten (verksamhetschefen) samt dennes adress, och
   6. namnet eller namnen på den eller de befattningshavare som avses få i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter.

Ansökan ska göras innan verksamheten vid vävnadsinrättningen påbörjas. Om något förhållande som omfattas av en tidigare ansökan ändras, ska detta omgående anmälas till Inspektionen för vård och omsorg respektive Läkemedelsverket. Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket ska vid behov samverka med varandra. Förordning (2013:189)

4 a §

  En vävnadsinrättning som avser att importera mänskliga vävnader, celler eller vävnadsprodukter från tredjeland ska utöver uppgifter enligt 4 § även lämna följande uppgifter i ansökan om tillstånd att bedriva vävnadsinrättning:
   1. den ansökande enhetens namn och adress, om tillämpligt,
   2. den mottagande anläggningens namn och adress, om tillämpligt,
   3. namn och adress på en leverantör i ett tredjeland för varje typ av vävnader, celler eller vävnadsprodukt som ska importeras,
   4. uppgifter om den verksamhet som utförs av en leverantör och underleverantör i ett tredjeland före import,
   5. kopia av det skriftliga avtalet med en leverantör i ett tredjeland,
   6. en detaljerad flödesbeskrivning för de importerade vävnaderna, cellerna eller vävnadsprodukterna från tillvaratagandet till mottagandet av den importerande vävnadsinrättningen, samt
   7. intyg från behörig myndighet att leverantören har tillstånd att bedriva verksamhet som rör mänskliga vävnader, celler eller vävnadsprodukter, inklusive export.

En vävnadsinrättning ska även tillhandahålla och på begäran av den myndighet som utför tillståndsprövningen lämna den dokumentation som anges i avsnitt B i bilagan till denna förordning. Förordning (2017:225)

4 b §

  Den myndighet som har beviljat ett tillstånd till import av mänskliga vävnader, celler eller vävnadsprodukter ska utfärda ett intyg om detta till berörd vävnadsinrättning. Förordning (2017:225)

5 §

  Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket ska samverka med varandra vid den tillsyn som enligt 15-18 §§ lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler rör inspektion och kontroll av vävnadsinrättningar samt vid frågor om rättelse, återkallelse av tillstånd och anmälan om brott enligt 29-33 §§ samma lag. Förordning (2013:189)

5 a §

  Varje inrättning som har tillstånd att bedriva en verksamhet som vävnadsinrättning enligt 9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska tilldelas en unik kod för identifiering (vävnadsinrättningens EU-kod). Förordning (2016:1127)

5 b §

  En unik kod för identifiering (en enhetlig europeisk kod) ska användas för alla vävnader och celler som distribueras för användning på människa. Denna kod ska bestå av en sekvens för donationsidentifiering och en sekvens för produktidentifiering.

Sekvensen för donationsidentifiering ska tilldelas efter det att vävnaderna och cellerna har tillvaratagits eller när de tas emot av en organisation för tillvaratagande eller importeras från en leverantör i tredjeland.

Sekvensen för produktidentifiering ska tilldelas senast innan vävnaderna och cellerna distribueras för användning på människa.

För vävnader och celler som frisläpps för användning och spridning för andra ändamål än användning på människa, ska sekvensen för donationsidentifiering användas i den medföljande dokumentationen. Förordning (2016:1127)

5 c §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från 5 b § samt ytterligare föreskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b § i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från 5 b § samt ytterligare föreskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b § i fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §.

Inspektionen för vård och omsorg ska tilldela varje vävnadsinrättning en sådan EU-kod som avses i 5 a §.
Förordning (2016:1127)

5 d §

  Verksamhetschefen vid en vävnadsinrättning ska anmäla om
   1. informationen behöver uppdateras eller korrigeras i den EU-förteckning över vävnadsinrättningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565,
   2. den EU-förteckning över vävnader och celler som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565, behöver uppdateras,
   3. vävnader och celler som har tagits emot från andra vävnadsinrättningar i betydande utsträckning inte uppfyller kraven på en sådan enhetlig europeisk kod som avses i 5 b §.

Anmälan ska göras till den myndighet som enligt 2 eller 3 § gett anmälande vävnadsinrättning tillstånd att bedriva verksamhet. Förordning (2016:1127)

5 e §

  Om Inspektionen för vård och omsorg eller Läkemedelsverket får kännedom om att uppgifter i den EU-förteckning över vävnadsinrättningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565, är felaktiga i fråga om en vävnadsinrättning i en annan medlemsstat ska myndigheten meddela detta till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Om Inspektionen för vård och omsorg eller Läkemedelsverket konstaterar att kraven för den enhetliga europeiska koden som avses i 5 b § i betydande utsträckning inte är uppfyllda i fråga om en annan medlemsstat, ska myndigheten meddela detta till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Om Inspektionen för vård och omsorg eller Läkemedelsverket bedömer att den EU-förteckning över vävnader och celler som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565, behöver uppdateras, ska myndigheten meddela Europeiska kommissionen och övriga behöriga myndigheter detta. Förordning (2016:1127)

6 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag enligt 14 a § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Inspektionen för vård och omsorg får i enskilda fall besluta om undantag enligt 14 a § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §. Inspektionen får också besluta om villkor som ska gälla i det enskilda fallet.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag enligt 14 a § samma lag i fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §. Läkemedelsverket får också besluta om villkor som ska gälla i det enskilda fallet.
Förordning (2017:225)

6 a §

  Föreskrifter eller beslut i enskilda fall om undantag från krav på tillstånd till import eller export i nödlägen eller för omedelbar transplantation får meddelas endast om tillräckliga säkerhets- eller kvalitetsnormer är uppfyllda.
Förordning (2017:225)

6 b §

  Vid engångsimport får undantag enligt 6 § medges
   1. från kravet på skriftligt avtal enligt 13 a § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, och
   2. från kravet att lämna in de uppgifter som anges i 4 a § 5-7 samt i avsnitt B i bilagan till denna förordning.

Undantag vid engångsimport får föreskrivas om eller beslutas i enskilda fall endast om det går att säkerställa
   1. spårbarhet från givare till mottagare och omvänt, och
   2. att de importerade vävnaderna, cellerna eller vävnadsprodukterna endast används på de avsedda mottagarna.
Förordning (2017:225)

6 c §

  Undantag från kraven på en enhetlig europeisk kod i 5 a och 5 b §§ denna förordning får beslutas i enskilda fall enligt 6 § när det gäller
   1. i ett nödläge,
   2. vid omedelbar transplantation, eller
   3. vävnader och celler som finns inom samma inrättning under alla steg från import till användning. Förordning (2017:225)

6 d §

  Verksamhetschefen vid en vävnadsinrättning som importerar mänskliga vävnader, celler eller vävnadsprodukter ska utan dröjsmål anmäla till den myndighet som utfärdat tillstånd att bedriva vävnadsinrättning
      a) varje återkallande eller upphävande, helt eller delvis, av den auktorisering som leverantören i ett tredjeland har att exportera mänskliga vävnader, celler eller vävnadsprodukter, och
      b) alla andra beslut som den eller de behöriga myndigheterna i det tredjeland där leverantören är etablerad fattar på grund av bristande efterlevnad och som kan vara relevanta för de importerade vävnadernas, cellernas eller vävnadsprodukternas kvalitet och säkerhet. Förordning (2017:225)

7 §

  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter sådana register som anges i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter sådana register som anges i 21 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla i fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §. Förordning (2016:853)

8 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det register som anges i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska bevaras under längre tid än som sägs där i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det register som anges i 21 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska bevaras under längre tid än som sägs där i fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §. Förordning (2016:853)

9 §

  Inspektionen för vård och omsorgs register enligt 23 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla uppgifter om
      1. vävnadsinrättningens namn och adress,
      2. verksamhetschefens namn och adress,
      3. ändamålet med verksamheten och dess omfattning, och
   4. den verksamhet eller de verksamheter som vävnadsinrättningen ska innefatta. Förordning (2013:189)

10 §

  Läkemedelsverket ska till Inspektionen för vård och omsorg lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna föra sitt register enligt 23 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till Inspektionen för vård och omsorgs register.
Förordning (2013:189)

10 a §

  Inspektionen för vård och omsorg ska till Europeiska kommissionen lämna och uppdatera uppgifter till den EU-förteckning över vävnadsinrättningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565. Vilka uppgifter som ska lämnas anges i avsnitt A i bilagan till denna förordning.

Uppgifterna ska lämnas senast tio arbetsdagar efter det att den behöriga myndigheten har lämnat skriftligt godkännande om väsentlig förändring respektive beslut om tillstånd att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning.
Förordning (2016:1127)

10 b §

  Verksamhetschefen vid en vävnadsinrättning ska till tillståndsmyndigheten senast den 15 februari varje år lämna in en årsrapport för den verksamhet som bedrivits vid vävnadsinrättningen det föregående verksamhetsåret och en rapport om anmälda misstänkta eller konstaterade allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar.

Rapporten om den verksamhet som vävnadsinrättningen bedrivit ska göras allmänt tillgänglig av tillståndsmyndigheten.
Förordning (2017:225)

11 §

  Den som ansöker om tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning enligt 9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska betala ansökningsavgift med 2 000 kr. Årsavgift för sådant tillstånd tas ut av tillståndsmyndigheten med 18 000 kr.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter som inte rör avgifternas storlek i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter som inte rör avgifternas storlek i fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §. Förordning (2013:189)

12 §

  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vävnadsinrättningar och hanteringen av mänskliga vävnader och celler som behövs till skydd för liv och hälsa i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vävnadsinrättningar och hanteringen av mänskliga vävnader och celler som behövs till skydd för liv och hälsa för sådan verksamhet som avses i 3 §. Förordning (2013:189)

13 §

  Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och denna förordning i frågor som rör sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och denna förordning i frågor som rör sådan verksamhet som avses i 3 §. Förordning (2016:1127)

Whoops, looks like something went wrong.