Förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:889). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1793


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Domarnämnden har till uppgift att
   1. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller hyresråd enligt särskilda bestämmelser,
   2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol,
   3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt, samt
   4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd. Förordning (2009:889)