Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

25 av 38 paragrafer (66 %) har ändrats i förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1452). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke- spridning.

Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att
   1. förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet,
   2. minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning,
   3. minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster,
   4. minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning, och
   5. förbättra strålsäkerheten internationellt.
Förordning (2009:949)

2 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Inom ramen för sitt ansvar i miljömålssystemet ska myndigheten fortlöpande uppskatta de risker som strålningen innebär såväl för befolkningen i sin helhet som för särskilda grupper.
Förordning (2011:87)

2 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2009:949)

3 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå med den information och de analyser inom sitt ansvarsområde som Riksgäldskontoret behöver för att kunna utföra sina uppgifter enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förordning (2018:1452)

5 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla ett nationellt register över de stråldoser som arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med verksamhet med strålning samt utfärda personliga dokument och strålövervakning (dospass) för dessa arbetstagare. Förordning (2009:949)

5 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndigheter upp till full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som anges i 1 § andra stycket 4.
Förordning (2011:1589)

6 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska därför ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet.

Myndigheten ska vidare genomföra beräkningar och mätningar samt ta fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla kompetens för att kunna förutse och möta framtida frågor. Förordning (2011:1589)

9 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 5.1 i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (SÖ 1985:24).
Förordning (2013:692)

10 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för Internationella atomenergiorganets databas för olaglig handel och annan otillåten hantering av kärnämnen och radioaktiva ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radioactive Sources, ITDB) samt ansvarar för Sveriges frivilliga rapportering till atomenergiorganet enligt det åtagande som framgår av informationscirkuläret INFCIRC/415.
Förordning (2009:949)

10 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt de riktlinjer om kärnteknisk export som har överenskommits inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat medlemsstaterna i Internationella atomenergiorganet om genom informationscirkulär INFCIRC/254/Part 1
   1. inhämta försäkran från den mottagande statens regering vid export av kärnämne och kärntekniskt material m.m., och
   2. utforma och avlämna Sveriges försäkran till den exporterande statens regering vid import av kärnämne och kärntekniskt material m.m.

Första stycket gäller inte vid export till en stat som tidigare inte har importerat sådant material från Sverige eller vid import från en stat som tidigare inte har exporterat sådant material till Sverige.
Förordning (2010:23)

11 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Förordning (2009:117)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2018:510)

12 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska
   1. sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar och senast den 22 juli 2020 skicka rapporten till Europeiska kommissionen, och
   2. senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och senast den 23 augusti samma år skicka rapporten till Europeiska kommissionen.

Rapporterna ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet och av 1997 års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall enligt 9 § första stycket. Förordning (2017:779)

12 b §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen
   1. föreslå lämplig tid för de utvärderingar och internationella granskningar som ska göras minst vart tionde år enligt artikel 8e 1 i rådets direktiv 2009/71/Euratom och artikel 14.3 i rådets direktiv 2011/70/Euratom, och
   2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet. Förordning (2017:779)

12 c §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en aktuell nationell plan för hantering av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom.

I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2013:692)

12 d §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska kommissionen informerad om den nationella plan som avses i 12 c § och alla viktiga ändringar som görs i den. Myndigheten ska ge kommissionen den information som kommissionen begär enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/Euratom.
Förordning (2013:692)

12 e §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla de åtaganden som följer av artikel 8e 2 och 3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom och samordna det förberedande nationella arbete som behövs för uppfylla åtagandena. Förordning (2017:779)

13 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde delta i det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I arbetet ska myndigheten särskilt
   1. bistå regeringen med underlag och expertstöd,
   2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,
   3. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till myndigheten,
   4. när Europeiska kommissionen lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet,
   5. bevaka framtagandet av internationella rekommendationer och standarder som utarbetas av erkända internationella organisationer och som kan förväntas få betydelse inom myndighetens verksamhetsområde, och
   6. hålla regeringen löpande informerad om det arbete som myndigheten är engagerad i. Förordning (2013:692)

13 a §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde
   1. bedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner och organisationer i de länder som regeringen beslutar om, och
   2. bedriva annat internationellt samarbete än det som avses i 1 med motsvarande samhällsfunktioner i andra länder och med multinationella organisationer. Förordning (2013:692)

14 §

  Myndigheten får ingå avtal med myndigheter i andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten får även, i samband med utvecklingssamarbete med andra länder som regeringen eller Europeiska unionen har beslutat om, ingå avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal.
Förordning (2010:1200)

15 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom den nationella strålskyddsberedskapen samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta sammanhang
   1. ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,
   2. upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid nukleära och radiologiska nödsituationer,
   3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för hanteringen av konsekvenserna av en radiologisk nödsituation i kärnteknisk verksamhet, om den inträffar inom eller utom landet,
   4. svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar,
   5. upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra mätning, provtagning och analys i fält,
   6. vid händelser som fått eller kunde ha lett till konsekvenser som inte är av försumbar betydelse för säkerhet eller strålskydd, omgående informera tillsynsmyndigheter i närliggande länder, och
   7. vid utsläpp av radioaktiva ämnen som leder till att beredskaps- eller skyddsåtgärder vidtas för allmänheten, i enlighet med artikel 8e 4 i rådets direktiv 2009/71/Euratom, lämna förslag till regeringen om lämplig form och omfattning för en internationell granskning av händelsen. Förordning (2017:779)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2018:510)

17 §

  Föreskrifter om Strålsäkerhetsmyndighetens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordning (2015:1064)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1452)

28 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan uppdragsverksamhet som avses i 5 a § och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2011:448)

Whoops, looks like something went wrong.