Lag (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:643). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:987


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag inom försäkringssektorn i följande avseenden:
   1. Att gemensamt sammanställa och sprida information som krävs för att
   - beräkna genomsnittskostnaden för att täcka en viss risk i det förflutna,
   - utarbeta dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-, olycks- och invalidfrekvenser i samband med försäkringar som innehåller ett sparmoment.
   2. Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika effekterna av allmänna omständigheter utanför de berörda företagen, antingen om frekvensen eller storleken på framtida försäkringsfall för en viss risk eller riskkategori eller om lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida resultaten av dessa undersökningar.
   3. Att bilda och driva pooler av försäkringsföretag eller pooler av försäkrings- och återförsäkringsföretag för gemensam täckning av en viss kategori av risker i form av samförsäkring eller samåterförsäkring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas på avtal enligt denna lag. Lag (2010:643)

3 §

  I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2, 5, 8 och 9.
Dock ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 eller 5 avse 2 § i förening med 1 §. Lag (2010:643)