Konkurrensförordning (2008:604)

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i konkurrensförordning (2008:604) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:989). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


3 a §

  Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut. Förordning (2017:989)

4 §

  I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller allmän domstol är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.
Förordning (2016:241)

6 §

  När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska utan dröjsmål överlämna kopian till Europeiska kommissionen. Förordning (2016:241)