Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:948). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1215


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


3 §

  Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner anledning att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elevombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och elevombudet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handläggningen av ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om detta tas med i beslutet. Förordning (2008:948)

11 §

  Barn- och elevombudet ska
   1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100) ska ombesörjas av Statens skolinspektion när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt,
   2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör 14 a kap. skollagen samt genom rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567), och
   3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling.
Förordning (2008:948)

13 §

  Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100).
Förordning (2008:948)