Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

8 av 17 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:91). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 §

  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:91)

7 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar och uppgifter som styrelsen bestämmer. Förordning (2014:91)

10 §

  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. Förordning (2010:1734)

11 §

  En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.
Förordning (2014:91)

12 §

  En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av redovisningen. Förordning (2014:91)

13 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom, med början 2009, senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.
Förordning (2014:91)

15 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis.

Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det ändamål det har beviljats för, utan anmodan återbetalas senast vid tidpunkten för redovisning enligt 11 §.
Förordning (2014:91)

16 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:91)