Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1524). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem upphävdes 2011-04-01 genom SFS 2011:183


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Förordning (2008:800)

1 a §

  I denna förordning regleras även sådan särskild befattningsutbildning som avses i 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100). Förordning (2009:1524)

5 §

  Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan
   1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning,
   2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, och
   3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

Statens skolverk ska i samband med beställning av befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen. Förordning (2008:800)

Whoops, looks like something went wrong.